JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0

ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนอุดรรักษ์การบริบาล (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ) ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา ตามมาตรา 15(2) เปิดรับสมัครผู้ที่จบการศึกษาในระดับชั้น ม.3 ขึ้นไป เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร “การดูแลผู้สูงอายุและการดูแลเด็กเล็ก” ระยะเวลาในการเรียนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติรวม 840 ชั่วโมงหรือ 6 เดือน ซึ่งเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพระยะสั้น มุ่งเน้นผลิตบุคลากรด้านวิชาชีพในตำแหน่ง “พนักงานผู้ช่วยการพยาบาล/พนักงานผู้ช่วยบุรุษการพยาบาล” โดยโรงเรียนเป็นผู้แนะแนวงานให้กับนักศึกษาทุกคน ซึ่งนักศึกษาที่จบหลักสูตรดังกล่าว เป็นที่ต้องการของตลาด แรงงานที่มีความต้องการสูง ทั้งในโรงพยาบาล ทั้งภาครัฐบาล/เอกชน คลินิกของแพทย์ บริษัทดูแลสุขภาพ รวมทั้งงานในต่างประเทศ ฯลฯ มีรายได้และสวัสดิการที่ดี นับได้ว่าเป็นโอกาสให้แก่เยาวชนได้มีความรู้ มีวิชาชีพ มีงานทำมีรายได้ เข้าสู่สังคมได้อย่างภาคภูมิใจ และทำให้ผู้ที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นด้วย สามารถทำงานควบคู่กับการเรียนต่อระดับปริญญาตรีได้
ด้วยความมุ่งมั่นและการพัฒนาระบบการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของชาติ ในด้านการสร้างงานแก่สังคม ผู้บริหารและคณะกรรมการบริหาร ได้ตระหนักและใส่ใจต่อการพัฒนาหลักสูตรเข้าสู่ระบบ ที่เอื้อต่อการศึกษาต่อเนื่องในระดับอุดมศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสามารถเทียบโอนหน่วยกิตเข้าศึกษาต่อ สามารถพัฒนาศักยภาพด้านองค์ความรู้ ทักษะไปสู่ตลาดแรงงานในระดับสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป